Socionikos forumas

Dabar yra 15 Bal 2024, 21:40

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 19:49 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 840
Nadia raš?:
Saky?iai, ?ia bendrai intuityvus žmogus aprašytas. Nes jei nežino?iau savo tipo ir savo intuicijos, saky?iau, kad ir man ?ia beveik viskas tinka.
išd?styk konkre?iai, ir su argumentais. ir dar si?ly?iau paskaityti :bethics: kitoje temoje. apie tai irgi b?t? ?domu sužinoti.Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2006, 10:33 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914
Pagaliau nuosekliai perskai?iau liutauro pateikt? tekst? apie :bintuition:. Labai geras aprašymas iš ties? :smile:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2006, 13:50 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 31 Sau 2006, 13:47
Pranešimai: 1639
liutaurai:

Tie, kuri? :bintuition: - vedanti funkcija, labai priklauso nuo savo dom?jimosi ar nesidom?jimo jausm?. Dom?jimasis ir nuobodulys atrodo es? varan?ios j?gos j? asmeniniame gyvenime - daugiau nei kit? tip? atžvilgiu. Skirtingai nei :bintuition: tipai, kiti tipai taip pat gali suvokti tam tikrus dalykus kaip "?domius" ar "nuobodžius", bet jie geba pasitenkinti ir džiaugtis tais dalykais, kurie neb?tinai ?dom?s ar naujoviški. Tuo tarpu taip, kaip :wsensoric: tipai negali sav?s priversti daryti to, kas kelia jiems vidin? diskomfort? ar yra fiziškai nemalonu, :bintuition: tipai negali sav?s priversti daryti to, kas j? ne?traukia mentaline prasme (t.y. neužduoda nieko ?domaus, apie k? jie gal?t? m?styti tai darydami).
?ia viskas šimtu procentu tinka - tod?l ?ia mano galva apskritai intuicija.

Argumentai? :smile: Kokie ?ia gal?t? b?ti? Darau tik t?, kas man ?domu - s?džiu prie socionikos, joju, anks?iau kiti interesai buvo. Kas ne?domu, nedarau ir viskas - niekad pamok? nedariau, m?gdavau iš ne?domi? pamok? pab?gti, nam? netvarkau, išvaizda nesir?pinu - nu ne?domu. Paskaitos irgi - jei ?domios, vaikš?iojau netgi jei to nereik?jo. Jei man ?domu - aš tirsiu problem? (tarkim mano diplominis), net jei tas viršija keliamus reikalavimus ir netgi nuo to ken?ia darbo kokyb? (tvarkingumas ir t.t.). Susidomiu tarkim akvariumistika, galiu kalnus nuversti, bet surasiu b?d? pirkti akvariumus ir t.t. Paskui gali atsibosti, ir jais visiškai nesir?pinsiu... Dar reikia?Kas kelia :bintuition: susidom?jim?? Nauja situacija, nauja žmoni? kompanija, naujas poži?ris ? senus dalykus, arba naujoviška ar ne?prasta informacija. Kažkas turi b?ti ypatingos kokyb?s informacijoje, situacijoje ar žmon?se, kas kuria atvir?, itin potenciali? situacij?, kuri ?traukia ir energizuoja m?stym?. :bintuition: tipai geriau rinksis nežinom? situacij?, kurioje daug galimybi?, nei žinom? situacij?, kurioje tik mažas ar vidutiniškas potencialas. Daug :bintuition: tip? pasižymi iracionalia nuobodži? situacij? ar užduo?i? baime, kurios paprastai susiklosto v?liau ne taip blogai, kaip jie iš pradži? baiminosi.
?ia irgi viskas tinka. Labiausiai bijau r?tinos. Aš netgi tuo pa?iu keliu gr?žti nem?gstu, jei tarkim vaikštau. Gr?žti b?tinai reikia kitu keliu. Treniruot?s irgi - jeigu aš nematau problemos, jei atrodo, kad viskas bus kaip buvo an? kart? - darosi taip ne?domu, rankos nusileidžia - bandau išm?styti k? nors naujo. Tik žodžio potencialas nem?gstu ir nenaudoju.Visada ieškodami naujoviškos informacijos ir itin potenciali? situacij? :bintuition: atrodo bes? nuo visko nugriebiantys grietin?l?; retai kada apsistojama tam, kad susilaukt? v?liau materiali? apdovanojim?. :bintuition: tipai labiau domisi potencialo didinimu ar vystymu nei jo materializavimu. Pavyzdžiui, galima išmokti laisvai kalb?ti kokia nors užsienio kalba, bet niekada rimtai nesvarstyti, kaip iš to padaryti karjer?. Tai ypa? tipiška IEE, kurie link? vengti rišan?i? profesini? sprendim? (jautri :wlogic: + :bintuition:, siekianti b?ti laisva nuo bet koki? išorini? apribojim?). ILE jau?iasi labiau patogiai b?dami institucij? ar organizacij? dalimi, kurios vienu ar kitu b?du ?pareigoja, nes jie suvoka, kad šie ?pareigojimai yra gryni formalumai, kuriuos lengva atlikti. IEE neproporcingai reaguoja ? formalumus, tarsi keli? paraš? ar rekomendacij? surinkimas pernelyg apriboja j? laisv? dirbti.
Pirma dalis visiškai tinka - kiek aš t? kalb? mokiausi pvz. - ir pranc?z?, ir lotyn?, ir ispan? biški bandžiau, angl?, vokie?i? - na šiaip ?domu ir tiek. Bet rimtai - nugriebiu grietin?l? - paskui pasidaro ne?domu - ir metu šit? užsi?mima - šoku prie kito.Dominuojanti :bintuition: ?k?nija filosofin? poži?r? fizin?s teritorijos (:bsensoric:) atžvilgiu. Jeigu kas nors priver?ia :bintuition: tip? pasitraukti iš tam tikros teritorijos (darbo, kambario, verslo ir pan.), jis greitai "persijungia" ? m?stym? apie alternatyvas ("na, gerai, aš vis tiek ketinau tai palikti"). Jei kas nors iš j? pavagia kok? daikt?, :bintuition: tipas paprastai greitai pamiršta apie tai prieidamas išvados, kad bet kokiu atveju jam to daikto nelabai ir reik?jo. Kitaip tariant, sunku :bintuition: tip? pririšti prie materialaus turto. Ta?iau jei kas nors puola j? "potencial?" (talent?, galimybes ar kit? "nerealizuot? potencial?") arba j? intelektualin? teritorij? (j? id?jas ir vizijas), tai jau visai kita kalba. Šiuo atveju :bintuition: tipai gali kautis ir kausis ir išvargins vos ne kiekvien? varžov?. Taip, kaip :bsensoric: tipai geba pastoviai steb?ti savo oponent? valios, energijos ir galios lyg?, ir puola juos, kai pastarieji yra silpni, :bintuition: tipai paj?g?s nuolatos sekti savo varžov? mentalin? b?sen? ir m?stymo organizuotum? ir puola juos mentaline prasme tuomet, kai pastar?j? m?stymo procesai yra deorganizuoti (tai tinka konfrontacin?se situacijose).
Apie teritorij? tinka. Jeigu visgi nuvarys mane iš šio forumo - galvosiu, kad ir pati noriu išeiti:smile:. Va su daiktais - ne. Su daiktais mano santykis kitoks. Negaliu, nu baisu, jeigu pavog? (pame?iau) reikaling? daikt?, pinigus. Susierzinu baisiausiai ir vis? gyvenim? atsimenu. Ten kur apie id?jas ir vizijas ir kov? už jas - manau irgi labai tinka:wink:.:bintuition: ?k?nija geb?jim? modeliuoti kit? žmoni? m?stymo strukt?ras ir suvokti, kaip kit? žmoni? pasaul?ži?ros kartu dera. Šio suvokimo d?ka, jie lengvai perpranta nauj? informacij? ar id?jas, pagal savo supratimo lyg?. :bintuition: tipai m?gsta pad?ti kitiems žmon?ms, turintiems pasl?pto potenicalo, j? išvystyti j? ? s?moning? ir pripažint? j?g?. Jiems patinka kitiems pad?ti atverti ?žvalg?, arba visumin? mentalin? tam tikr? dalyk? supratim?.
Iš esm?s tinka, bet ?a visk? bu?iau pasakius kitais žodžiais - be "strukt?r?" ir "potencialo". Ne mano kalba parašyta, bet esm? ko gero ta pati.:bintuition: tipams b?dinga susieti tokius dalykus, kurie iš pirmo žvilgsnio n?ra tarpusavyje susij?. Jie paprastai link? laikyti tam tikr? mentalin? atstum? nuo savo tyrin?jimo objekt? tam, kad nepamest? "bendro vaizdo" mintyse, t.y. jie ieško, kaip tyrin?jamas dalykas jungiasi su kitais jiems žinomais dalykais. Šis sintetinis m?stymas, matyt, turi neurologin? paaiškinim?.
?ia ko gero netika, nežinau, aš pati to savyje nematau.:bintuition: tipams patinka sutikti tokius žmones, kurie pasižymi ne?prasta gyvenimo patirtimi ar naujoviškomis m?stymo formomis ir tiria juos siekdami ?žvalg? ir vidin?s informacijos. Jie turi mentalin? savo draug? ir paž?stam? "katalog?", ir gali lengvai susieti žmones, kuriuos jungia bendri interesai ir kuriems b?t? malonu vienas kit? pažinti. Jie m?gsta kalb?ti ir dalintis savo supratimu apie tam tikrus dalykus ir stengiasi, kad j? principai ir dalyk? suvokimas - kartu su j? partneriais - b?t? atviri darant bendrus darbus. Toks veiklos pob?dis labiausiai nepatinka ESI ir LSI (kuri?  yra pažeidžiama funkcija), kurie siekia išvengti kalb?jimo apie j? pamatinius motyvus, interesus ir ilgalaikius tikslus vykdant tam tikr? veikl?.
Manau, tinka. Aš laikau mintyse visus kas domisi klasikiniu jojimu ar fiziognomine socionika. Mano svajon? - juos visus suvienyti. Mus visus. Kartu veikti, tirti, kažko siekti.:bintuition: tipai patiria didelius savo energin?s b?senos svyravimus - nuo itin didelio entuziazmo iki visiško fizinio inertiškumo. B?dami pastarosios b?senos, jie gali praleisti vis? dien? savo viduje, ignoruodami tai, k? jie tur?t? daryti, netgi jei n?ra maisto j? namuose, ir jie badauja. Jie link? pastoviai suvokti savo fizinius jausmus pernelyg v?lai (alkis, ligos, fizinis diskomfortas, skausmas, ir pan.) - nebent šalimais yra  tip?, kurie nuolatos stebi šiuos dalykus. :bintuition: tipai gali sugalvoti, kad jiems reikia kur nors žygiuoti ar prad?ti visiškai nauj? veikl? ar keisti gyvenimo b?d? tam, kad ?veikt? nuolatin? fizinio diskomforto jausm?, kai iš tikr?j?, tiesiog pakakt? gerai užk?sti ir neblogai pamiegoti.
Taip, svyruoja energetin?s b?senos. Jeigu aš neturi id?jos - viskas. N?ra d?l ko gyventi. S?d?dama prie "id?j?" galiu vos ne vis? dien? nevalgyti, kol jau pradeda darytis silpna nuo pervargimo, galiu nemiegoti (atsimenu, s?d?jau vis? nakt? ir sprendžiau matematines užduotis - na kažkod?l labai patiko). Angl? mokiausi vis? m?nes? beveik vis? dien? - tur?jau id?j? išmokti ir ?stoti ? mokykl? su sustiprinta angl? - ? 10 klas?, nors pati net skaityt nemok?jau. Gal tiek.:bintuition: b?senoje, kolektyvinis d?mesys yra nukreiptas ? min?i? ir id?j? turin? ir potencial?, o ne ? j? pristatymo b?d?, korektiškum? (pagal ?tvirtintas sistemas) ar j? reišk?jo status? ir autoritet?.
Va!!! Aš jums apie id?j?, o j?s man: ne taip prista?iau, nekorektiška, statusas, sistema, autoritetai...Cassandra, atsiprašau, perv?lai prisiminiau, kad reik?jo savo temoj:(.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2006, 15:41 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 09 Bir 2004, 17:32
Pranešimai: 914
Tie, kuri? :bintuition: - vedanti funkcija, labai priklauso nuo savo dom?jimosi ar nesidom?jimo jausm?. Dom?jimasis ir nuobodulys atrodo es? varan?ios j?gos j? asmeniniame gyvenime - daugiau nei kit? tip? atžvilgiu. Skirtingai nei :bintuition: tipai, kiti tipai taip pat gali suvokti tam tikrus dalykus kaip "?domius" ar "nuobodžius", bet jie geba pasitenkinti ir džiaugtis tais dalykais, kurie neb?tinai ?dom?s ar naujoviški. Tuo tarpu taip, kaip :wsensoric: tipai negali sav?s priversti daryti to, kas kelia jiems vidin? diskomfort? ar yra fiziškai nemalonu, :bintuition: tipai negali sav?s priversti daryti to, kas j? ne?traukia mentaline prasme (t.y. neužduoda nieko ?domaus, apie k? jie gal?t? m?styti tai darydami).


Nadia raš?:

?ia viskas šimtu procentu tinka - tod?l ?ia mano galva apskritai intuicija.

Argumentai? :smile: Kokie ?ia gal?t? b?ti? Darau tik t?, kas man ?domu - s?džiu prie socionikos, joju, anks?iau kiti interesai buvo. Kas ne?domu, nedarau ir viskas - niekad pamok? nedariau, m?gdavau iš ne?domi? pamok? pab?gti, nam? netvarkau, išvaizda nesir?pinu - nu ne?domu. Paskaitos irgi - jei ?domios, vaikš?iojau netgi jei to nereik?jo. Jei man ?domu - aš tirsiu problem? (tarkim mano diplominis), net jei tas viršija keliamus reikalavimus ir netgi nuo to ken?ia darbo kokyb? (tvarkingumas ir t.t.). Susidomiu tarkim akvariumistika, galiu kalnus nuversti, bet surasiu b?d? pirkti akvariumus ir t.t. Paskui gali atsibosti, ir jais visiškai nesir?pinsiu... Dar reikia?


Nadia, man atrodo, kad tu pernelyg viska tiesiai pazodziui supranti, o ne tai, kas parasyta.

Mano :bintuition: kurybine, bet as visikai nei tu aprasyciau jos veikima.

"Dom?jimasis ir nuobodulys atrodo es? varan?ios j?gos", tai kai kazkuo uzsidegi ir  giliniesi i reikalo esme ir t.t., (cia gal ir tu supratai), o kai atsiranda nuobodumo jausmas, jis taip pat yra paskata ieskoti savyje dar KAZKO, is to issirutulioja velgi aistinga veikla.

As galiu daryti kazka, kas nuobodu ir neidomu, gal greiciau rutinisko, geriau, kad tai galeciau daryti mechaniskai, negalvodama, tada lieka laisvos mintys puoseleti kazkokiai savo idejai. Arba is salies gali atrodyti, kad dirbi nuobodu darba, bet jis duoda kabliuku, mazgeliu, kur galima kabintis, ir is to velgi rutuliojasi mintys.

Cia ne idomiu ar neidomiu sriciu buvimas, bet tiesiog paties zmogaus idomumo matymas tam tikroje srityje.

Cia galima butu prie kiekvieno tavo komentaro prideti dar isaiskinima, kaip tu ne taip kazkai supranti :smile:, vat idomu, kaip baziniai Liutauras ir Liepa suvokia.Na dar apie ta ejima tuo paciu, ar kitu keliu. Niekada gyvenime tokiems dalykas neteikiu esmines reiksmes, nes dazniausiai bunu paskendus savo mintyse, apmastymuose, planuose, kazkokiu busimu darbu projekstuose, kaip juos galima daryti, o jei su zmogum einu, tai tarsi bunu zmoguje, bet cia jau etika. Ir daznai mane apima grozejimosi priepoliai :happy:: "vai, koks grazuolis tas medis, visas geltonas ir tra ta ta..., ", po kurio laiko, vel tarsi is naujo pamatau ta pati medi, bet jau vakare, kitaip apsviesta, pakeitusi spalva, ar negi isvis plika. Vnz. tuos pacius daiktus pamatau vis is kitos puses, kitu poziuriu, nes vaikscioju su savo mintim, o aplinka tik laiks nuo laiko pamatau, na nebent i ja specialiai ziuriu :smile:

Na, gal nesiplesiu, nes visgi cia mano kurybine, galiu pliurpt ir pliurpt :happy:Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2006, 15:54 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Pelene, apie rutin? ir nuobodum?...

Svarbiausias dalykas, kad mano veikla neb?t? ribojama ar kaip kitaip spraudžiama ? r?mus: "daryk va tuo užprogramuotu metodu ir jokio nukrypimo ? šon?",  "Visi taip dar? - ir Tu privalai TAIP daryti."

Tokiu atveju nuo tokios rutinos aš b?gsiu kuo toliau ir neatsigr?ždama.Bet jeigu man paliekama veiksm? laisv? - iš bet kokios rutinos, ko gera, išspausiu, kaip galima daryti KITAIP, naujai, kitoniškai, nestandartiškai.  Pvz. pildyti blankus, lenteles.  Sugalvosiu galb?t kitok? sugrupavim?, kad išryšk?t? dar nepasteb?ti d?sningumai, padarysiu, kad automatiškai excel iš lentel?s duomen? braižyt? grafikus ir pan.  Aš tikrai gaunu barti, kad per "tobulinimus", kartais nukrypstu nuo standart?. Nepadarau blogiau, bet juos paskui sunku standartiškai apdoroti.Iš bet kokio darbo galima padaryti ?domum?. Su s?lyga, kad neb?t? suvaržym?. Laisv? turi b?ti neribojama.

Iš ties?, kartais gimsta netik?ti sugretinimai (kitos srities kažkoki? d?sningum? taikymas šioje)


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2006, 16:20 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 09 Bir 2004, 17:32
Pranešimai: 914
Liepa, aha, tu labai teisingai isireiskiai.

O jei tenka dirbti kazkoki nuobodu besikartojanti veiksma, man kyla kzkokie proceso patobulinimai, kzkokia sistema...

Nuobodziu dalyku gyvenime nera, yra tik nuobodus poziuris i juos.

Na, nebent akuratnas, detalus, vis pasikartojantis tas pats procesas, bet ir tai, ne kiek neidomus, kiek fiziskai neistveriamas :smile:.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema: Re: Intuicija
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 19:01 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 22 Spa 2010, 23:06
Pranešimai: 153
Kaip jaučia gamtą, grožį Diuma su Gabenu? Pvz. dažnai sakoma, kad Diuma menininkas iš prigimties, subtiliai jaučia gamtą ir viską kas gražu. Kaip jie įsijaučia, mėgaujasi kvapą gniaužiančiu procesu? Aš tą suprantu tik intuicijos pagalba, kitaip galbūt ir nesugebu suvokti. Jie dažniausia piešia realistiškus gamtovaizdžius. Tai vat įdomu, ar čia kaip svajojimas, pojūčiai veikia?


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 15:23 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 26 Bal 2008, 19:43
Pranešimai: 238
Miestas: klaipeda
Skarlet rašė:
O va palyginus su Hamletu, kurio  :wintuition: ne bazinė, o antroji, kūrybinė, jis svajoja į išorę - kuria idealių jausmų pasaulį (nes bazinėje funkcijoje  :bethics: ) ir kaskart nusivilia juo tik tam, kad kurtų ją vėl iš naujo.


Bet tai kaip kraupiai skamba :happy: .Taip išeitų kad hamleto gyvenimas beprasmis,vis kaip tas sizifas.. :confused:

_________________
:bethics: :wintuition: :blogic: :wsensoric: :wlogic: :bsensoric: :wethics: :bintuition:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007