Socionikos forumas

Dabar yra 23 Bir 2024, 05:59

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ] 
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 23:49 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Dar viena sunki darbo diena09.00Pasirodžiau darbe. Pav?lavau pusvaland?, tod?l iš karto einu pas

viršinink?. Pasakojimas apie klaikius kamš?ius, gr?stis troleibusuose ir

tuo, kad meras nesir?pina Vilniaus problemomis, buvo puikus. Net pavyko

užsiminti, jog iš dabartin?s mažos algos negaliu ? darb? važin?ti

maršrutiniu taksi. Viršininkas links?jo ir kažk? užsirašin?jo. Gal

pakels alg?? Tiesa, tem? apie tai, jog sunkiai atsikratome praeities

?pro?i?, palie?iau veltui. Viršininkas prad?jo kalb?ti, kad šiandien

esame link? nuvertinti praeit? ir griauname jos pasiekimus. Gerai, kad

sp?jau pasakyti, jog griauti lengviau, nei statyti. Viršininkas liko

patenkintas. Atrodo, ? pokalbio pabaig? jis apskritai pamiršo, kod?l pas

j? at?jau.09.30?žengiau ? savo kabinet?. Žvilgtel?jau ? stal?, apkraut? dokumentais,

kuriuos reikia perži?r?ti ir atsakyti. ?jungiau kompiuter? ir nu?jau

?sipilti vandens ? arbatinuk?. Koridoriuje susitikau P. Jis papasakojo,

jog savaitgal? susipažino su nauja mergina ir yra labai laimingas.

Tingiai links?jau ir nusprendžiau, kad dar reik?t? par?kyti. Tod?l

nu?jau pas K. Jis pritar? id?jai, ir abu nu?jome ? balkon?. K. pasakojo,

jog turi labai daug darbo. Aš, prisimin?s didžiul? dokument? š?sn? ant

savo stalo, jam pritariau ir sakiau, kad dirbame ne pagal savo menkus

atlyginimus, o kaip darbiniai arkliai. K. iš pasipiktinimo net

apsiašarojo ir teig?, jog viršininkas ne?vertina jo pastang?. Sur?k?me

dar po vien? cigaret?. K. papasakojo, kad savaitgal? gin?ijosi su žmona,

kur geriausia atostogauti. Kadangi ? balkon? at?jo par?kyti S., tai jis

?sitrauk? ? atostog? tem?. Jo nuomone, geriausia atostogauti užsienyje.

Paži?r?jau ? laikrod? ? 10.00. O aš dar neatsig?riau kavos. Pri?jau prie

kriaukl?s ir prisipyliau arbatinuk?. Eidamas atgal koridoriumi,

pama?iau, kaip K. ir S. balkone karštai gin?ijasi, kur geriau

atostogauti ? Egipte ar Turkijoje. Visai ?domi diskusija, pamaniau.

Deja, turiu dirbti kaip arklys ir neturiu jai laiko.10.05Gr?žau ? savo kabinet?. Pama?iau, kad atneš? dar dvi kr?veles dokument?.

Ne, negaili darbuotoj? viršininkas, pamaniau. Kol vanduo užvirs,

nusprendžiau perži?r?ti elektronin? pašt?. Kadangi iš prigimties esu

labai tvarkingas, tai iš karto suskirs?iau gautus laiškus ? kelias

kategorijas. Su darbu susijusius laiškus (j? mažiausiai) nusprendžiau

perži?r?ti kiek v?liau, kai jau ?sitrauksiu ? darbo proces?.

Deja, turiu atmesti kelet? pasi?lym? š? vakar? anks?iau baigti darb? ir

nueiti su keliais draugais ? sporto sal?. Vis tie darbai. Pusbrolis Z.

piktinasi, jog niekur negauna norimos spalvos kilimo ir kvie?ia ateiti ?

sve?ius. Parašau jam ilg? laišk? apie tai, kad turiu be galo daug darbo

ir gr?ž?s namo jau kur? laik? tegaliu galvoti apie mieg?. Tiek

?sitraukiu ? laišk? rašym?, kad nepastebiu , jog jau kuris laikas š?la

arbatinukas su vandeniu. Tenka j? dar kart? užvirinti.

Atsidarau spint? ir pamatau, kad baig?si cukrus. Teks eiti skolintis.10.30Išeinu skolintis cukraus. P ir K cukraus patys nebeturi, o S. ?pila

piln? cukrain?. Aišku, negaliu b?ti toks nemandagus ir atsisakyti su S.

par?kyti, nes jau seniai jau?iau, jog S. man nori kažk? papasakoti.

R?kome balkone, o S. pasakoja, kad ?ant jo užs?do? viršininkas. Jis

išvardija daugyb? fakt?, kurie liudija, jog viršininkas kabin?jasi.

Negaliu su juo nesutikti, ta?iau, guosdamas j?, pasakau, jog viršininkas

ir mane tiesiog apib?r? darbais. Dirbu nepakeldamas galvos ir vis

negana. Pokalb? baigiame dejone, kad per tuos darbus neturime net kada

žmoniškai pasikalb?ti.11.00Gr?žtu ? kabinet? ir su malonumu konstatuoju, jog daugiau dokument? man

niekas neatneš?. Ta?iau skamba telefonas. Skambina budintysis ir

teiraujasi, ar galiu dabar priimti interes ant?. Atsakau neigiamai ?

galiu priimti tik iš anksto užsirašiusiuosius ir tik tada, kai

sutvarkysiu skubiausius reikalus.

Vanden? tenka užvirti tre?i? kart?. Kava kiek atgaivina. Pagalvoju, koks

kenksmingas sveikatai yra mano darbas. S?džiu kontoroje ir geriu kav?.

Taip ilgai netversiu. Ar apie tok? darb? svajojau, kai studijavau

universitete? Tada atrod? visos perspektyvos prieš akis, o dabar tenka

arti kaip jau?iui.

Paskambinu bi?iuliui iš universiteto laik?. Kalbam?s, jog sunk?s dabar

laikai. Kapitalizmas kiekvien? išsunkia kaip citrin?. Be to, bi?iulis

papasakoja apie kit? paž?stam?, kuris dabar uždirba kelis kartus daugiau

nei mes. Pasipiktinu, nes vis? laik? maniau, jog esu darbštesnis ir

protingesnis už t? paž?stam?. Nusprendžiame, kad veikiausiai jis turi

?ger? ryši??. Garantuoju, kad jis papras?iausiai s?di ir tinginiauja

savo kontoroje. Bi?iulis primena pokštus, kuriuos kr?t?me studij?

laikais. Širdis atsigauna nuo darb? su j uo kalbant.

Tik padedu telefon?, ir jis v?l su?irškia. Skambina žmona ir primena,

kad žad?jau išsiaiškinti, kok? televizori? geriausia pirkti svetainei.

Visai buvau pamirš?s. Skambinu paž?stamam, kuris gerai nusimano apie

technik?. Pasikalbam apie darb?, gyvenim?, jog seniau b?ta daug mažiau

?tampos. Užsirašau jo rekomenduojam? televizoriaus model? ir kain?.

Skambinu žmonai, bet niekas neatsiliepia. Pasiži?riu ? laikrod? ? 11.50.

Aha, veikiausiai iš?jo pietauti. Reikia ruoštis ir man. Nes vis vien iki

piet? nieko doro jau nepavyks nuveikti.12.00Nusileidžiu ? valgykl? ir jau?iu, jog esu labai alkanas. Vis d?lto

darbas labai išt?so. Per pietus s?džiu prie vieno stalo su kolege iš

personalo skyriaus. Ji skundžiasi M., kuri pirmoji užsiraš?, kad

atostogaus liep?, su nieko nesiderinusi. ?K? ji sau galvoja? Gal kad

viena dirba? Aš su tuo nesitaikstysiu?. Sutinku, jog tikrai nevalia su

tuo taikstytis, nes visus metus dirbi kai p jautis, o vasar? net negali

pails?ti, kada nori. Klausiu: ar jai neatrodo, kad seniau mažiau reik?jo

dirbti? Ji sutinka ir kažk? neaiškaus surezga apie kapitalistin?

išnaudojim?. Paskui pradeda pasakoti apie šun?, kur? augina. Mandagiai

linksiu galva, bet stengiuosi nesiklausyti. Nem?gstu šun? ir tikrai

ner?pi, kad jam buvo užkiet?j? viduriai.12.45R?kau balkone su K. Jis šiandien valg? atsineštus iš nam? sumuštinius ir

skundžiasi, jog nuo sauso maisto gali sutrikti skrandis. K. paž?sta

daugyb? bi?iuli?, kuriems taip jau buvo atsitik?. Išklausau bent penkias

ligos istorijas ir pa?iam pradeda skaud?ti skrand?. Nusprendžiu, jog

reikia pasiskolinti koki? tablet? geresniam virškinimui.

Užeinu pas R. ? kabinet? ir prašau paskolinti tablet?. Ji -

vaikš?iojanti vaistin?. Vaist? ji turi, bet tuojau pradeda klausin?ti,

ar man neatrodo, kad m?s? valgyklos maistas prastas ir gadina sveikat?.

Es? ji tai seniai pasteb?jo, bet jos niekas nenori klausytis. Pasirodo,

ir velionis vyras jos nenor?jo klausytis, kuriam ji sakiusi, jog reikia

laikytis dietos. Išgirdau dar apie bent kelis žmones, kurie jos

neklaus?, ir d?l to nukent?jo. Pagalvojau, ar nevert?t? kartu paprašyti

ir vaisto nuo galvos skausmo. Ta?iau jau pra?jusi? savait? gird?jau jos

pasipiktinim?, kad dirbame nesveikomis s?lygomis, iš gatv?s gird?ti

vibracija. Išklausyti dar kart? nesiryžtu.13.10Visai mielas tas mano kabinetas. Patogiai ?sitaisau k?d?je ir prisimenu,

kad šiandien dar neskai?iau laikraš?i?. N?ra laiko ieškoti, kas juo

šiandien pirko ir kas gal?t? paskolinti, tod?l nusprendžiu ver?iau

panaršyti po internet?. Perskaitau naujienas, komentarus, skaitytoj?

komentarus. Neištveriu ir pats parašau kelis. Laukiu, ar kas atsakys.

Atsako, tod?l parašau savo nuomon? dar. Susirašin?ju su kažkokiu

komentatoriumi, kuris save vadina ?romantiku?. Ta?iau jis rašo visai

neromantiškai, o kas tre?i as žodis keiksmažodis.

Nusibosta susirašin?ti ir pamatau televizori? reklam?. Naršau po

parduotuvi? interneto tinklapius.14.30Perskaitau pirm? darbui skirt? elektronin? žinut? ir susinervinu, nes,

pasirodo, 13 valand? tur?jo b?ti susirinkimas. Mintyse iškeikiu, juk

nevalia paskutin? minut? siuntin?ti laiškelius, ir bandau sugalvoti,

kaip pasiteisinsiu, kad nenu?jau ? susirinkim?. Šiaip nem?gstu

susirinkim?, nes tai tik tuš?ias laiko gaišimas. Jie skirti tiems, kurie

m?gsta dykaduoniauti, o man, kuris turi tiek darb?, n?ra kada po juos

vaikš?ioti.14.40Pasibeldžia K. ir si?lo eiti par?kyti. Pasakoja susibar?s su viršininku.

Piktinasi, jog pastarasis visai su?ž?l?jo ir priekaištavo, kad

darbuotojai per mažai dirba. Jis, matyt, nesugeba suprasti, jog visi

tiesiog l?žta nuo darb?. Visiškai suprantu jo pasipiktinim?. Tod?l

sur?kau net tris cigaretes.15.00Gr?žtu ? savo kabinet? ir nutariu, jog re ikia susidaryti darb? plan?,

nes, kai tiek darb?, kitaip nesp?siu j? nudirbti. Plan? kuriu labai

apgalvotai, realistiškai. Nuotaik? šiek tiek sugadina tarp popieri?

atrastas prieš por? dien? sukurtas išsamus darb? planas. Na, bet

naujasis bus realistiškesnis, atsižvelgsiu ? naujas aplinkybes.15.45Darb? planas jau baigtas. Tikrai neblogai padirb?jau. Jau?iuosi savimi

patenkintas. Jei nuo rytojaus dirbsiu pagal plan?, tai per savait?

sp?siu atlikti visus svarbiausius darbus. Dabar jau galima paieškoti

pramog? vakarui. Perži?riu visus mieste rodom? film? aprašus. Tada

išstudijuoju televizijos program?. Šiandien pirmadienis, tod?l ? klubus

nesižvalgau. Prisimenu, kad reikia pasitikrinti, kiek liko pinig? po

savaitgalio pramog?, tod?l prisijungiu prie savo s?skaitos internetu.

Dar kart? mintyse nusikeikiu, jog viršininkas nevertina mano darbo ir

moka gerokai mažiau, nei esu vertas.16.45Dabar jau b?t? galima im tis ir dokument? ant stalo. Ta?iau nenoriu b?ti

darboholikas ir užsib?ti viršvalandžius. Be to, paskui bus didel?s

automobili? sp?stys mieste, o pagal tvarkarašt? 17.05 iš stotel?s mano

nam? link pajuda autobusas. Tod?l tvarkingai išjungiu kompiuter?.

Apsirengiu, dar par?kau balkone su K. Jis sakosi labai pavarg?s, aš taip

pat linguoju galv? ir pritariu ? tiek darb?, o dar tik pirma savait?s

diena.17.00Išeinu pro darboviet?s duris labai pavarg?s ir galvodamas tik apie

poils?. Nekreipiu d?mesio ? kiek priekaištaujam? budin?iojo žvilgsn?. Na

ir kas, kad iki darbo pabaigos dar pusvalandis, jis nežino, kiek sunkiai

man teko darbuotis.


_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 05 Bal 2005, 13:32 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 1466


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 37 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007