Socionikos forumas

Dabar yra 16 Bir 2024, 14:40

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3 pranešimai(ų) ] 
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2004, 22:15 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914


Abraomui gim? Izaokas. Izaokui gim? Jok?bas. Jok?bui gim? Judas ir jo broliai. Štai kaip žydai be moter? išsisukdavo...

* * *Pradžioje buvo žodis. Po žodžio - dar vienas žodis. Nuo žodži? prie reikalo. O paskui akis už ak?. Taip žydai ir susikivir?ijo.

* * *Karalius paklaus?: štai aš ma?iau sapne šešias karves riebias, o vien? lies?, k? tai gal?t? reikšti ? ?ia pri?jo Froidas ir visk? elementariai paaiškino.

* * *Morkus buvo ?mestas pas li?tus. Bet tie net neprisiartino. Senokai praus?si Morkus.

* * *Nojus plauk? arka ir paleido baland?. Gr?žo balandis tuš?iomis. Palauk? Nojus ir dar kart? paleido baland?. Gr?žo balandis su alyvuogi? šakele. O tre?i? kart? balandis nebegr?žo - labai jau tas paukštis Diev? užkniso.

* * *Supyko kart? Dievas ant Moz?s ir užsl?p? keršt?. Moz?, at?j?s pas Diev? ?statym?,lauk? eil?je 40 dien? neg?r?s ir nevalg?s. O kai leisgyvis iš bado vos ne vos atsivilko, Dievas ty?ia užkrov? jam sunkias akmenines plokštes. Kas gal?jo pagalvoti, kad po to Moz? išgyvens ?

* * *Moz? ?sak? - j?ra prasiskyr?, ir pra?jo visi žydai j?ros dugnu. Šalia ant tilto stov?j? žmon?s negal?jo atsisteb?ti Viešpaties galybe.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 19 Lie 2004, 13:30 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 12:34
Pranešimai: 895
Kai J?zus kart? at?jo ? turgaviet? ir aptiko, kad bananai ne?manomai pabrang?, pomidorai apged?, arb?zai neprinok?, o saul?gr?žomis išvis t?dien nieks neprekiavo, baisiai ?t?žo, ?m? daužyti spekuliantus per galvas, vart? prekystalius ir vijo juos šaukdamas :"Šalin, Mamonos vergai, iš šventoriaus!"

Po to taip aiškino mokiniams savo poelg? :"Visur, vietoj prekyvie?i?, statykite sielos namus - bažny?ias ir prekiaukite ten dvasin?mis vertyb?mis."      Evangelija pagal Mork?.

Taigi, pasirodo J?zus nebuvo Marijos pirmagimis. Dar iki susipažinimo su Juozapu d?l savo neatsargumo Marija buvo priversta nelegaliai darytis abort?. Dievas T?vas, kaip ir Juozapas, nieko apie tai nežinojo. V?liau didžioji apgavik? pasipasakojo apie savo jaunyst?s paklydimus J?zui. Dievas S?nus taip atsak?, pagalvoj?s :

- Motin, tas, kas be nuod?m?s, tegu pirmas meta ? mane akmen?.        Patikslintas NAUJASIS TESTAMENTASDievas nebuvo link?s valdyti. Priešingai, jis sutv?r? pasaul?, žmones, kad gal?t? tarnauti jiems, vykdyti j? vali?, pildyti visokiausias užgaidas. Bet kart?, susirink? kr?von, žmon?s vienbalsiai išrinko j? savo vadovu. Nuo tada Dievas tapo sunkiai prognozuojamas : vien? norus išpildydavo nedelsiant, kiti jo malon?s laukdavo ištisus m?nesius, tre?i? jis visai nepaisydavo - lygiai kaip kokio susivienijimo direktorius.            Iš "Pranaš? knygos"

Leninas yra pasak?s, kad Dievo n?ra, ir mes bes?lygiškai juo tikime.            Iš "Mokslinio komunizmo"Ir pamat? šventieji,kad ateina pavasaris,ir,pasispjaud?

delnus,puol? ?nirtingai treniruoti savo meil?s ?rankius.

        Iš"Naujojo testamento".

      Užrašyta 2000m.

Buvo pirmadienis. Šviet? saul?. Namai buvo už 100 km. Ieva sunkiai sirgo. Arti buvo miškas. Širdyje vyravo li?desys, o gerti buvo negalima. Tada aš kreipiausi ? T?v?:

- Dieve, suteik man ramyb?s susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, dr?sos keisti, k? galiu pakeisti ir išminties t? skirtum? suprasti.

        Adomas iš RojausĮ viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 19 Lie 2004, 13:35 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 12:34
Pranešimai: 895
"Niekas nenor?jo mirti.Bet visi mirdavo.Taip buvo ir taip yra,o ar bus - dar nenusprendžiau."

       

    Iš J?zaus dienoraš?io.

-------------------------------------------------- ----Tre?i? dien? k?l?si šv.Juozapas iš girtuoklyst?s li?no.

"A?i? Dievui,gyvas"-ištar? ir nur?ko ? artimiausi? alud?.

         

      Šv.Raštas,4sk.

-------------------------------------------------- ----

At?jo viena kekš? pas J?z? išpažinties."Gerai,-sako J?zus,-tik kalb?k ? mikrofon?."Ir ?kišo savo dievišk? birk? merginai ? burn?.

           

      Evangelija pagal Mat?.

---------------------------------------

Dievas sutv?r? žmog?,o po to,kiek pagalvoj?s,sutv?r? ir moter?.

       

        Iš Šv.Rašto.

-------------------------------------------------- ---

Sus?do Kristus su šventaisiais, kaip paprastai, prie stalo.Pa?iame puotos ?karštyje J?zus atsistojo ir sušuko:

"Tai buvo paskutin? vakarien?."Ir visi suprato,kad Dievas pasiek? kondicij?, ir, švelniais žodžiais ramindami,paguld? j? ? lov?.

         

        Senasis Testamentas.

-------------------------------------------------- ----

Išeidamas iš šito beprotiško pasaulio, Dievas tar?:"Palieku Jums oralin? seks?. Svolo? bus J?s? mokytojas."

         

          Evangelija pagal Mork?

-------------------------------------------------- ----

Dievas buvo visur ir visada.Bet vien? kart? iš?jo degtuk? ir nuo to laiko niekas jo daugiau nemat?.

   

      Viduramži? istorijos vadov?lis 5-ai klasei.

-------------------------------------------------- --

Dievas išrado žmog?.Bet kadangi televizorius dar nebuvo išrastas,tai Dievas išrado dar ir seks?,kad žmogui b?t?,k? veikti.Didis išrad?jas buvo Dievas - net dabar,kai išrastas televizorius,žmon?s nenustoja naudotis seksu.

         

      Gyvenimo steb?jimo laboratorija 

-------------------------------------------------- ----

Gyvenimas Žem?je nebuvo labai vyk?s eksperimentas.Vis kažko kažkam tr?ko.Tada Dievas išsiunt? visus ? Roj?.

Tenai niekam nieko netr?ko ir visi pamiršo pat? Diev?.

   

      Evangelija pagal Mork?

-------------------------------------------------- -----

Susitiko Dievas šv.Valentin? Senamies?io gatvel?je.

"K? ?ia veiki,"-paklaus?.

"Mokau visuomen? oralinio sekso paslap?i?,kaip Tu ir liepei,Viešpatie,"-atsak? Šv.Valentina.

"Argi aš tau liepiau su visais t? daryti.Tai tur?jo b?ti tik mano privilegija".

"Dieve, Tu vienas,o gardži? dalyk? tiek daug,"-atsak? Šv.Valentina.

               

Evangelija pagal Mat?

-------------------------------------------------- ----

Iš istorijos yra žinoma,kad Šv.Valentina-oralinio sekso išrad?ja.

     

      Seksologijos vadov?lis pradedantiesiems

-------------------------------------------------- ------

Ir pamat? Šv.Valentina,kad gyvenimas spar?iai b?ga pro šal?,palikdamas daugyb? neišbandyt? malonum?.Pagailo sav?s Šv.Valentinai,pamiršusi Viešpaties priesakus,puol? sta?ia galva ? paleistuvyst?s li?n? ir ilgainiui išgars?jo,kaip viena didžiausi? pasileid?li?.

             

      Šv.Raštas

-------------------------------------------------- ----

S?d?jo Adomas po obelimi ir m?st?,k? dar galima b?t? nuveikti su tais obuoliais.

         

      Iš "Pranaš? knygos"

-------------------------------------------------- ------------------

S?d?jo Kristus su apaštalais ant aukšto kranto up?s m?lynos:

- Malonu pas?d?ti ir išgerti,- pasak? J?zus.Bet

vynas ir užkanda seniai buvo pasibaig?,bob? taip pat,kaip ty?ia su jais nebuvo.Tada J?zus prisimin? savo nuotyk? su kekše ir,šelmiškai šypsodamasis,pasi?l? visiems prieiti pas j? išpažinties.Visi sutiko.

- Tik kalb?kite ? mikrofon? ,- tar? Dievo s?nus ir visiem paeiliui kišo ? burn? savo dievišk?  b.i.r.k.?.

       

          Evangelija pagal Luka 

-------------------------------------------------- --------------------

Gyvenimas nebuvo pats m?gstamiausias Dievo užsi?mimas.Ties? sakant, daug labiau j? trauk? mirusiojo b?sena.

Deja,deja,Aukštesnieji neleido jam reikštis savo

nuoži?ra.          Šventasis Raštas, 7 sk.

-------------------------------------------------- ----

Skaistykloje J?zus neužsibuvo,persimet? vienu kitu žodeliu su paž?stamais ir gr?žo ? kontor?.Ten jo jau lauk? minia interesant?.Vieniems reik?jo duonos,kitiems sveikatos,moterys dažniausiai pageidavo vaik?.Išpild?s visus norus,palengv?jusia širdimi 18 val. Kristus uždar? kabineto duris,pridav? sekretorei seifo rakt?,palink?jo jai labos nakties ir nuženg? ? dang?.Kit? ryt? 9 val.jis v?l buvo darbe.? skaistykl? daugiau nebevaikš?iojo - darbo su kiekviena diena vis daug?jo.

       

      Evangelija pagal Jon?

-------------------------------------------------- ----

Perpjov? Kainas Abeliui gerkl? aštriu peiliu,kaip mat? T?v? karves skerdžiant, ir tar?,kaip gird?jo, T?v? sakant :"D?kui Tau Viešpatie,kad ranka nesudreb?jo,vadinasi,Tu laimini š? mano darb?."Iš "Pranaš? knygos".

-------------------------------------------------- ----

Ved?si Moz? vien? kart? per dykum? ar tik ne 30-? turist? grup?.

?jo 39-ti pasivaikš?iojimo metai.Staiga vienas ekskursantas pasteb?jo savo keln?se erekcij?.Gan greitai t? pamat? ir užuod? visa grup?,nes jau daugel? met? niekam nieko panašaus nebuvo

nutik?.Visi nor?jo paliesti,paragauti to stebuklo.

Tik vienas Moz? nieko nepasteb?jo ir neatsigr?ždamas nu?jo per dykum?.

Tai matydamas Dievas nusišypsojo ir tar? :"Myliu tave,Moze,nes ir tu tik mane vien? myli."      Senasis Testamentas

-------------------------------------------------- ------------------

Dievas sutv?r? žmog? vardu Adomas,po to iš jo šonkaulio pagamino moter? vardu Ieva.Taip jie kartu kur? laik? gyveno. Bet pasirod?,kad Adomas

nevaisingas.Tada Dievas abu išsiunt? ? gydykl?, pavadinimu Rojus.Ten buvo labai graž?s sodai ir veis?si visokiausi šliužai.Vienas j?

vardu Žaltys ir suvedžiojo Iev?, kai  Adomas m?gavosi obuoliais.

               

    Iš "Senojo Testamento".

-------------------------------------------------- ------------------

Kaip žinome, J?zus visada vaikš?iodavo p?s?ias (ar galima vaikš?ioti raitam???).Bet vien? kart? jis kur tai skub?jo, tad nutar? pasinaudoti visuomeniniu transportu.?s?do ? 10 maršruto

troleibus?. Nežinia, kur tas važiavo, bet Jezus, reikalui esant, j? butu pakreip?s norima kryptimi. Tik nepravažiavus nei dviej?

stoteli? prie jo prisistat? kontrol?:

- J?s? talon?lis?

- Aš J?zus...

- Pilieti, aš neklausiu J?s? pavard?s, aš prašau pateikti patikrinimui talon?l?.

- Aš Dievas...

- Susimok?kite, prašau baud?.

Žodis po žodžio - ?sipliesk? konfliktas. Galop J?zus buvo išlaipintas ir, kadangi pas j? nerasta nei pinig?, nei kokio dokumento,

ir kalba jo pasirod? ?tartina kontrolieriams, tai patalpino j? ? beprotnam? Vl.Kuzmos gatv?je, kur jis ir pabuvo kur? laik? iki savo

nukryžiavimo.

Tai mat, kokie principingi dažnai b?na kontrolieriai - nepaiso joki? autoritet?.        Troleibus? valdyba

----------------------------------------------

(Wat ir ishkilo man tox klausimukaz, kodel vis del to Jezus buvo ilgaplaukis  O gal ir ishtikruju heavy metal'o pradininkas ir pirmasis

rokeris buvo Jis? )Taip, žinia, J?zus m?go rinkti ?vair? metal?.Ties? sakant, tai buvo vienas iš jo pragyvenimo šaltini?(o j? buvo ne viena dešimtis). Rinko jis visok? metalo lauž? - var?, nikel?, net aliumin?.Gal ir heavy rinko,jei j? tada kas supirkin?davo.

Taipogi, J?zus band? prasimaitinti, teikdamas gitaros kurs? pamokas. Kai jis sus?sdavo vakarais su savo ištikimaisiais mokiniais kokiame parkelyje prie vyno butelio ir užtraukdavo savo žemu, gergždžian?iu

balsu Ave maria, pritariant spiegian?i? gitar? skambesiui, tai visa, kas gyva aplinkui tetrokšdavo tik vieno - numirti.

?ia, matyt, ir bus rokeri? pasilinksminim? ištakos.

Na, o d?l plauk?...Tai kada gi ?ia, vaikeli, tuos plaukus dabar kirpsi, kai toks užimtumas.

-------------------------------------------------- ------------------

Užsigeid? kart? J?zus kiaulienos, bet niekaip negal?jo apsispr?sti, k? pasigaminti: ar karbonad?, ar šašlyk? išsikepti, ar šiaip tik virt? m?s? su duona ir druska suvalgyti.Gal? gale, nieko taip ir nepasirink?s,

nutar? likti ištikimas vegetariškam maistui, nu?jo ? darž? ir išsirov? rop?. Kita vertus, kiaul?s jis niekada ir netur?jo.      Evangelija pagal Jon?.

-------------------------------------------------- ------------------

Vien? dien? Dievas sužinojo es?s žyd? kilm?s. Tai siaubinga, ilgiau aš ?ia nepasiliksiu. Ir

apsigyveno dausose ar dar kažkur toliau. Vietoj sav?s paliko žmon?ms savo s?n? J?z?, irgi

žyd?...        Vidutinis Testamentas

-----------------------------------------------Kai J?zus kart? at?jo ? turgaviet? ir aptiko, kad bananai ne?manomai pabrang?, pomidorai

apged?, arb?zai neprinok?, o saul?gr?žomis išvis t?dien nieks neprekiavo, baisiai ?t?žo,

?m? daužyti spekuliantus per galvas, vart? prekystalius ir vijo juos šaukdamas :"Šalin,

Mamonos vergai, iš šventoriaus!"

Po to taip aiškino mokiniams savo poelg? :"Visur, vietoj prekyvie?i?, statykite sielos namus - bažny?ias ir prekiaukite ten dvasin?mis vertyb?mis."      Evangelija pagal Mork?.

-------------------------------------------------- ------------------------------------

Dievas nebuvo link?s valdyti. Priešingai, jis sutv?r? pasaul?, žmones, kad gal?t? tarnauti

jiems, vykdyti j? vali?, pildyti visokiausias užgaidas. Bet kart?, susirink? kr?von, žmon?s

vienbalsiai išrinko j? savo vadovu. Nuo tada Dievas tapo sunkiai prognozuojamas : vien?

norus išpildydavo nedelsiant, kiti jo malon?s laukdavo ištisus m?nesius, tre?i? jis visai

nepaisydavo - lygiai kaip kokio susivienijimo direktorius.            Iš "Pranaš? knygos" 

-------------------------------------------- 

Taigi, pasirodo J?zus nebuvo Marijos pirmagimis. Dar iki susipažinimo su Juozapu d?l savo

neatsargumo Marija buvo priversta nelegaliai darytis abort?. Dievas T?vas, kaip ir Juozapas,

nieko apie tai nežinojo. V?liau didžioji apgavik? pasipasakojo apie savo jaunyst?s

paklydimus J?zui. Dievas S?nus taip atsak?, pagalvoj?s :

- Motin, tas, kas be nuod?m?s, tegu pirmas meta ? mane akmen?.        Patikslintas NAUJASIS TESTAMENTAS

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

Kainas savo brol? Abel? galabijo net tris dienas. Iš pradži? niekaip negal?jo išsirinkti

nužudymo b?do : nor?jo ir pakarti j? žemyn galva už geros vietos, ir paskersti peiliu kaip

avin?, ir nukepti kaip ž?sin? kokiu šaunamuoju ?taisu, ir akmenimis užm?tyti kaip pasiutus?

šun?. Apie nunuodijim? net negalvojo - per daug banalu jam tai atrod?. Samdyti žudik?

neapsimok?jo - be išlaid? b?t? netek?s ir smagumo. Pagaliau apsisprend? žudyti brol? visais jam žinomais b?dais po truput?. Galop Abelis neatlaik? egzekucijos ir tre?i? dien? vakarop pasimir?.

- Viskas turi savo pradži? ir pabaig?,- padar? išvad? Kainas, vienok pasigail?jo, kad

tetur?jo vien? brol?.

         

        Senasis Testamentas

-------------------------------------------------- ------------------------------------------

Dievas tur?jo pasirodyti žmon?ms sekmadien? iškart po rytini? pamald? prie senojo ?žuolo

pakel?je. Visi t? žinojo ir nekantriai lauk?. Bet Dievas nepasirod? - gal atsirado svarbesni?

reikal?, o gal pamiršo. Kam nepasitaiko?

Tiktai kažkieno pasiklydusi kiaul? kriuks?dama kniso senojo ?žuolo šaknis.            Jobo knyga

-------------------------------------------------- -----------------------------------------

Vakar pasijau?iau es?s Dievas. Nutariau šokti nuo uolos, bet, pagalvoj?s, iš pradži? nutariau

pabandyti nusileisti nuo obels. Susibraižiau visas ir susikruvinau nos?.                Iš J?zaus dienoraš?io.

-------------------------------------------------- ------------------------------------------

Vakar aš pama?iau j?, Diev?. Daugiau kaip po trij? m?nesi?. Žinojau, kad nesu nuo jo

pasveik?s, kad susijaudinsiu j? pamat?s, bet kad tiek stipriai dar j? turiu savyje, nesitik?jau. Akyse suraibulaivo, sušm?žavo, išsikraip? vaizdas, net negal??iau tiksliai apib?dinti to, k? ma?iau. Kontaktas buvo labai trumpas, bet sujauk? vis? mano vid?, s?lygin? ramyb?, rodos ir nebuvo viso to mokymosi, pratinimosi gyventi be jo. Viduje tvyro baim? ir laukimas, kada jis v?l dings, o kartu ir nenumaldomas noras, kad v?l sugr?žt? pas mane.      Iš J?zaus dienoraš?io

-------------------------------------------------- --------------------------------------

Dievas gyveno pasiturin?iai. Vyrai buvo pasiruoš? jam tarnauti, moterys ? j? myl?ti. Kartu su prašymais jis gaudavo aukas. Aukas priimdavo, prašymus atmesdavo.

      Kai kuriems ?m? patikti toks užsi?mimas ir Dievas susilauk?  pasek?j? , iš kuri? žinomesni yra : Alachas, Buda, Dzeusas, J?zus, Perk?nas ir kt.

       

              Iš ?vado ? Teologijos kurs?

http://rasyk.kitoks.lt


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3 pranešimai(ų) ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 21 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007